fbpx
capital bank

Ненаменски потрошувачки кредит на износ до 60.000 денари од Capital Bank

Без чекање на ред во Банка, барање на паркинг место само во Capital Bank Брз кредит со уште побрзо одобрување.

Аплицирајте  од каде и да посакате, достапна онлајн апликација на секој уред.

Сега, се од вашето удобно место. Подобро, поедноставно, побрзо и поудобно од било кога…

Вие изберете на која трансакциска сметка ќе ги примите Вашите средства. По одобрувањето средствата ќе Ви бидат исплатени на наведената трансакциска сметка.

Подобро, поедноставно, побрзо и поудобно од било кога…

-Без трошоци за аплицирање

-Без административни трошоци

-Одобрување за 30 минути

-Без жиранти, административна забрана и многу документација.

 

Категорија на клиенти:

– Максимална возраст на клиентот од 67 години на денот на достасување на кредитот;

– Клиентот да биде класифициран во категорија на ризик А во Банката, просечно на ниво на банкарски сектор во категорија Б;

– Минимум 6 месеци работен стаж;

-Историја на редовен кредитокорисник;

-Ануитетот да не надминува ½ од платата

-Минимален личен доход согласно утврдена минимална плата на ниво на Република Северна Македонија

 

Обезбедување:

-Без жиранти, меници, нотарски заверени меници, солемизација на договорот за кредит или друг тип на обезбедување.

 

Документи:

-Копија од лична карта на кредитобарателот;

-ЕЗБО број

capitol-bank

Бескаматна позајмица

Општи информации :

Таргет група

Резидент на РСМ, во редовен работен однос;

Пензионери

Синдикати и фирми со кои банката има остварено соработка.

Намена

Ненаменски потрошувачки кредит.

 

Карактеристики на Кредитот 

 

Користење на средствата: одобрениот износ се префрла на сметката на кредитокорисникот во Капитал Банка АД Скопје;

Отплата: месечна отплата со еднакви ануитети;

Начин на отплата: уплaта на благајна, административна забрана на платата или траен налог за приматели на плата или траен налог за приматели на плата во Капитал Банка (вработени во правни лица кои не заверуваат административни забрани);

Можност за предвремено враќање: да;

Трошок за предвремено враќање: согласно Тарифник за надоместоци

Предоговарање на условите: не постои таква можност.

СВТ-13,41%. Пресметката е направена за износ од 60.000 МКД, каматна стапка 0,00%, рок 12 месеци и еднократна провизија од 3.900 МКД.

 

Обезбедување:

 Прифатливо обезбедување по извршена кредитна анализа на Банката:

-меница и менична изјава;

-меница во форма на нотаски акт со својство на извршност;

гарант.

Документи:

-Копија од лична карта на кредитобарателот и гарантот (доколку има);

-Административна забрана на платата/ЗППОП или траен налог за приматели на плата или траен налог за приматели на плата во Капитал Банка (вработени во правни лица кои не заверуваат административни забрани);

-Декларација за прием и за платени придонеси во последните 2 месеци за вработени во приватен сектор.

capitol-bank

SHOPPING CART

close
[]